Kund: AB Transitio, Skånetrafiken

SNC-Lavalin har i samband med AB Transitios och Skånetrafikens anskaffning av 117 st Corradiafordon ansvarat för kvalitetssäkring av underhållsdokumentationen som en del av validerings- och verifieringsarbetet. Arbetet syftade till att säkerställa att de fordon som anskaffats kan användas och underhållas på det sätt, och till den kostnad, som avtalats samt att värdet på dem bevaras.

Projektets innehåll

För att säkerställa att fordonen fungerar som det är tänkt under hela livslängden och för att bevara deras värde underhålls de. Underhållet ska ske enligt de underhållsinstruktioner och den underhållsplan som fordonstillverkaren tagit fram. Till grund för underhållsplan och underhållsinstruktioner ligger en drifts- och säkerhetsanalys.
Interfleet har på uppdrag av Skånetrafiken och AB Tranistio genomfört kvalitetssäkring av underhållsdokumentationen för Corradiafordonen som en del i validerings- och verifieringsarbetet. Arbetet har omfattat säkerställande av att drifts- och säkerhetsanalysen avspeglas i underhållsplanen och underhållsinstruktioner samt att instruktionerna går att arbeta efter. Verifiering och validering har gjorts teoretiskt och praktiskt genom upprättande av en avvikelsehanteringsprocess som hanterar avvikelser som upptäcks vid underhåll av fordonen.

Fördelar

Genom att säkerställa att underhållsplan och instruktioner överrensstämmer med driftsäkerhetsanalys säkerställs att fordonen fungerar och kan underhållas som tänkt samtidigt som värdet hos dem bevaras.
SNC-Lavalin har en unik kompetens om underhållsdokumentation och fordonsunderhåll. Med kunskap om både dokumentationsprocessen, fordonsunderhåll och fordonets tekniska system säkerställs en god dokumentation och brister identifieras som annars skulle passera.

Dela med dig av sidan

Kontakta oss


Christian Schmidt

Regional Product Director
+46 (0) 10 16 81 394

Produktområden