Kund: AB Transitio

År: 2012

AB Transitio är ett landstingsägt bolag, vars huvudsakliga uppgift är att tillgodose sina ägares behov av spårfordon för sin trafik. För att säkra behovet av regionaltåg efterfrågade Transitio stöd i det anskaffningsprojekt som initialt avsåg tecknande av ramavtal med ett begränsat antal fordonsleverantörer.

I upphandlingsprojektet, som slutade med att ramavtal tecknades med tre fordonsleverantörer, fick SNC-Lavalin förtroendet att bidra med kompetens inom rollerna projektledare, teknisk specialist, ergonomi och industridesign, riskhanterare och specialist inom driftsäkerhet och LSC-analys (Life Support Cost).

Ramavtalen omfattar regionaltåg i grundutförande samt optioner gällande exempelvis prestanda, funktion och underhåll för att möjliggöra leverans av fordon utifrån Transitios ägares behov. Vid kommande fordonsavrop från ramavtalen görs en förnyad konkurrensutsättning mellan de företag med vilka Transitio innehar ramavtal.

I denna ramavtalsupphandling har SNC-Lavalin arbetat tätt tillsammans med kunden, affärsjurister och seniora rådgivare, där öppenhet, förtroende och ansvar har varit ledorden för samarbetet. I och med att projektet drivits i en liten begränsad grupp med dedikerade specialistresurser inom respektive kompetensområde har detta inneburit hög effektivitet och kontinuitet och därigenom har projektet uppfyllt projektmålen med en i sammanhanget låg kostnad för kunden. Med stor och lång erfarenhet av projekt för fordonsupphandling och där hög sekretess råder, krävs av konsulterna egenskaper som integritet, noggrannhet och försiktighet.

Fördelar

SNC-Lavalin, med sin stora bredd inom fordonsteknisk specialistkunskap och kvalificerad projektledning kunde, förutom dedikerade resurser under hela projektets löptid, även bidra med en resurspool för avrop gällande specifika frågeställningar och tillfälliga toppar i arbetsbelastning. Både bredd och djup kring fordonsteknisk kompetens finns inom företaget. Följaktligen kunde projektets tekniska resursbehov hela tiden tillgodoses.

SNC-Lavalins resurser bidrog starkt i arbetet med att bland annat ta fram den tekniska kravspecifikationen till förfrågningsunderlaget, efterföljande anbudsutvärdering och föredragande vid förhandling. Detta under ledning av SNC-Lavalins projektledare med det övergripande projektledaransvaret.

SNC-Lavalins konsulter har tillsammans med övriga i projektet bidragit till att säkerställa att kundens behov uppfyllts genom att affärsmässiga ramavtal tecknats med bästa bibehållen konkurrens och tekniska kravuppfyllnad inför efterföljande avropsupphandling.

Som ett resultat av en nöjd kund fick SNC-Lavalin förnyat förtroende i efterföljande fordonsanskaffningsprojekt i upphandlingen då Transitio avropar 33 nya regionaltåg för landstingen runt Mälardalen.

Dela med dig av sidan

Kontakta oss


Christian Schmidt

Regional Product Director
+46 (0) 10 16 81 394

Produktområden