Denna webbplats administreras av Group

I användarvillkoren specificeras villkoren för att använda vår webbplats, vare sig du gör det i egenskap av gäst eller som registrerad användare. Användning av vår webbplats inkluderar tillgång till, sökning på eller registrering för att använda vår webbplats. Genom att använda vår webbplats bekräftar du att du accepterar användarvillkoren och att du samtycker till att följa dem.
 
Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor när som helst genom att publicera ändringarna på webbplatsen. Genom att fortsätta använda webbplatsen efter att ändringar genomförts bekräftar att du godkänner villkoren enligt det nya utförandet.
 

  1. Tillgång till och användning av webbplatsen - Du samtycker till att endast använda denna webbplats för lagliga syften och på ett sätt som inte kränker rättigheterna till eller begränsar eller förhindrar tredje parts användning av webbplatsen. Denna webbplats tillhandahålls i sitt ”föreliggande skick” och vi garanterar inte att åtkomsten till vår webbplats, eller till något innehåll däri, alltid kommer att vara tillgänglig eller oavbruten. Tillgång till vår webbplats medges på en temporär basis. Vi kan upphäva, dra tillbaka, avbryta eller ändra samtliga delar eller någon del av vår webbplats utan föregående avisering. Vi lämnar inga utfästelser, säkerheter eller garantier för att innehållet på vår webbplats är korrekt, fullständigt eller aktuellt och vi frånsäger oss och utesluter alla utfästelser, säkerheter eller garantier av varje slag, underförstådda eller i annat avseende, beträffande denna webbplats eller dess innehåll (däribland, utan begränsning, underförstådda garantier om tillfredsställande kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål eller riktighet) i den utsträckning som medges av tillämplig lag.
  2. Ansvar - I den utsträckning som medges av tillämplig lag, kommer vi inte att vara ansvariga för skador vare sig de uppstått inomkontraktuellt, utomkontraktuellt (inklusive genom försumlighet) eller i annat avseende till följd av, eller i anslutning till, användning av denna webbplats inklusive, utan begränsning: (i) indirekta skador eller följdskador, eller (ii) eventuella skador (vare sig direkta eller indirekta) med avseende på: (a) användning, eller förlust, av data, eller (b) utebliven vinst, eller (c) användning av, eller oförmåga att använda, vår webbplats, eller (d) användning av, eller förlitande på, innehåll som visas på vår webbplats.
  3. Immateriella rättigheter - Vi är ägare eller licenstagare till alla immateriella rättigheter på vår webbplats och till material som publiceras på den. Dessa verk skyddas av upphovsrättslagar och -fördrag runt om i världen.  Alla sådana rättigheter är reserverade. Du får för egen användning skriva ut en kopia och hämta utdrag från valfri(a) sida(or) och du har rätt att upplysa andra inom din organisation om innehåll som publicerats på vår webbplats. Du får inte modifiera papperskopior eller digitala kopior av material som du har skrivit ut eller hämtat på något sätt, och du får inte använda illustrationer, fotografier, video- eller audiosekvenser eller någon grafik i avsaknad av medföljande text. Vår status (och status för eventuella identifierade bidragsgivare) som upphovsmän till innehåll på vår webbplats måste alltid framgå. Du får inte använda något innehåll från vår webbplats för kommersiella ändamål utan föregående tillstånd från oss eller vår licensgivare. Om du skriver ut, kopierar eller hämtar någon del av vår webbplats i strid mot dessa användarvillkor upphör omedelbart din rätt att använda vår webbplats och du måste, enligt våra anvisningar, returnera eller förstöra eventuella kopior som du har gjort av materialet.
  4. Virus - Vi garanterar inte att denna webbplats eller servern som rymmer den är fria från virus eller buggar eller att materialet på denna webbplats är utan avbrott eller fel, och Interfleet frånsäger sig allt ansvar i detta avseende. Allt hämtat material eller information som fås från webbplatsen hämtas och används helt och hållet på egen risk och du är ansvarig för varje sådan användning eller för konsekvenserna av varje hämtning. Du får inte missbruka vår webbplats genom att medvetet införa virus, trojaner, maskar, logiska bomber eller annat material som är skadligt för tekniken eller på annat sätt. Du får inte försöka nå obehörig åtkomst till vår webbplats, servern där vår webbplats lagras eller annan server, dator eller databas som är ansluten till vår webbplats.
  5. Allmänt - Denna webbplats har utformats i enlighet med engelsk lag. Om behörig domstol bedömer att något av dessa villkor är olagligt, ogiltigt eller på annat sätt omöjligt att tillämpa, ska sådana villkor i den utsträckning som dessa (eller delar därav) bedöms vara olagliga, ogiltiga eller omöjliga att tillämpa utelämnas från villkoret medan återstående bestämmelser kvarstår och förblir i full kraft och med bindande verkan för dig. Dessa villkor regleras av och tolkas i enlighet med engelsk lag. Du samtycker till att eventuella tvister som uppstår i samband med dessa villkor eller genom användning av webbplatsen ska omfattas av den exklusiva behörigheten för domstolarna i England och Wales.
Företagets registreringsnummer 3049042. Registreringsort: Cardiff.
Säte: SNC-Lavalin House, 2 Roundhouse Road, Derby, Derbyshire, DE24 8HX, Storbritannien.